Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:

1) Administratorem danych osobowych Użytkowników jest BFI Sp. z o.o. z siedzibą w Gdyni, Aleja Zwycięstwa 173, 81-521 Gdynia, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, pod nr KRS 0001071382, NIP: 5862323399 , REGON: 368414044, kontakt w sprawie ochrony danych osobowych jest możliwy pod nr tel.: 604 091 097 (połączenie z IODO oraz pod adresem e-mail: rodo@bfi.pl,

2) kontakt z osobą odpowiedzialną za Ochronę Danych – rodo@bfi.pl,

3) celem zbierania danych osobowych przez BFI jest nawiązanie, ukształtowanie treści, zmiana, wykonanie lub rozwiązanie stosunku umownego z Użytkownikiem.      BFI przetwarza dane:

 1. Użytkowników kontaktujących się za pośrednictwem formularza kontaktowego – w celu kontaktu z Użytkownikiem (art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia);
 2. Użytkowników, którzy wyrazili zgodę na otrzymywanie informacji handlowych – w celu przesyłania informacji handlowych (art. 6 ust. 1 lit. a) Rozporządzenia).

BFI przetwarza następujące (podane dobrowolnie) dane osobowe Użytkowników:

 1. imię i nazwisko;
 2. adres poczty elektronicznej;
 3. treść wiadomości,                   
 4. Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji umowy – na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.,
 5. odbiorcami Państwa danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych,
 6. Państwa dane osobowe przechowywane będą przez okres 6 lat / lub w oparciu o uzasadniony interes realizowany przez Administratora (dane przetwarzane są do momentu ustania przetwarzania w celach planowania biznesowego),
 7. posiadają Państwo prawo do żądania od Administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,
 8. mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego,
 9. podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych może skutkować odmową zawarcia umowy.